Danh sách đóng góp
Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Tâm Tài Việt thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ.

STT Người ủng hộ Ngày ủng hộ Chương trình Số tiền(VNĐ)
1 KH trúng Jackpot Power 6/55, kỳ 1020 - Ông H 23/04/2024 Khác 1.000.000.000 ₫
2 KH trúng Jackpot Power 6/55, kỳ 1020 - Ông H.L 23/04/2024 Khác 1.000.000.000 ₫
3 KH trúng Jackpot Power 6/55, kỳ 1019 - Bà N.T.M 17/04/2024 Khác 300.000.000 ₫
4 KH trúng Jackpot Power 6/55 kỳ 1018 - Ông M.T 12/04/2024 Khác 600.000.000 ₫
5 KH trúng Jackpot Mega 6//45 kỳ 1178 - Ông L.N 11/04/2024 Khác 500.000.000 ₫
6 KH trúng Jackpot Mega 6/45 kỳ 1172 - Ông V.K 26/03/2024 Khác 200.000.000 ₫
7 KH trúng Jackpot Power 6/55 kỳ 1009 - Ông P.H 22/03/2024 Khác 50.000.000 ₫
8 KH trúng Jackpot Mega 6/45 kỳ 1163 - Ông Đ.H 04/03/2024 Khác 660.000.000 ₫
9 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 28/02/2024 Chương trình tài trợ học bổng 20.000.000 ₫
10 Ẩn danh 27/02/2024 Khác 66.000 ₫
Tổng: 12.811.498.978 ₫